Szkolenia z zamówień publicznych

Szkolenia z zamówień publicznych to popularny sposób na aktualizowanie swojej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących m.in. realizacji wydatków publicznych, finansowania przedsięwzięć z funduszy publicznych oraz skutecznego zaprezentowania swojej oferty.

Czym są zamówienia publiczne i jakich stron dotyczą?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za zamówienie publiczne uznaje się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą. Dotyczą:

  1. Dostaw

Do tej kategorii zaliczyć można nabywanie dóbr (w tym praw) na podstawie różnorodnych umów, np. najmu, dostawy, dzierżawy czy leasingu.

  1. Robót budowlanych

Za takie roboty uznaje się wykonanie projektu i prace budowlane nad obiektem.

  1. Usług

Są to świadczenia, których nie można zawrzeć w pozostałych dwóch kategoriach.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że za „zamawiającego” uznaje się nie tylko jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale też osobę fizyczną i prawną. Wykonawca z kolei to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, składa związaną z tym zamówieniem ofertę lub ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
Jak widać zamówienia publiczne to bardzo szeroka grupa umów, dotyczących ogromnej ilości branż i podmiotów (zamówień publicznych udziela nie tylko państwo, ale też jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prawa publicznego).

Czy warto zdecydować się na szkolenie z zamówień publicznych?

Ustawy prawne, chociaż dokładnie precyzują kwestie związane z zamówieniami publicznymi, nie zawsze są wystarczające, jeśli chcemy dokładniej zgłębić tę tematykę. Wiedza prawna to oczywiście solidna baza – każde z zamówień publicznych funkcjonuje bowiem w konkretnych ramach prawnych. Zapisy precyzują i porządkują zamówienia publiczne; jeśli jednak poszukujemy wiedzy, która, oprócz kwestii prawnych, obejmuje również bardziej praktyczne sprawy, dobrym pomysłem może okazać się wybór profesjonalnego szkolenia z zamówień publicznych. To szybki sposób na przyswojenie potężnej dawki informacji, połączonych z cennym doświadczeniem i wskazówkami cenionych specjalistów.

Dla kogo dedykowane są szkolenia z zamówień publicznych?

Konkretnego szkolenia poszukujemy najczęściej wtedy, gdy zmusza nas do tego sytuacja zawodowa. Motywy, którymi się kierujemy to np. chęć rozwinięcia swoich kompetencji i zwiększenie szans na awans. Może to być również chęć lub konieczność stworzenia pierwszego zamówienia publicznego w swoim życiu. Uczestnikami takich szkoleń są osoby pracujące w starostwach, urzędach miasta, urzędach gminy itp.. Pochodzić mogą oni z różnych branż i pracować w różnych jednostkach, ale łączy ich chęć usystematyzowania dotychczas posiadanej wiedzy i zdobycie nowej.

Szkolenia z zamówień publicznych – poruszana tematyka

Osobom, które chciałyby przyswoić ogólną wiedzę dotyczącą zamówień publicznych, poleca się szkolenia przekrojowo traktujące tę tematykę. Przybliżają zasady udzielania zamówień, tryby ich udzielania, kwestie związane z ofertami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tematykę związaną z umową w sprawie zamówienia oraz środkami ochrony prawnej.
Zamówienia publiczne to niezwykle szeroka dziedzina wiedzy. Dlatego oprócz ogólnych szkoleń dla początkujących istnieją również szkolenia bardziej specjalistyczne, dotyczące węższej dziedziny. Do tego typu kursów zaliczyć można szkolenia z zamówień publicznych w projektach unijnych. Z tej dawki wiedzy w szczególności skorzystają osoby pracujące w instytucjach zajmujących się kontrolą prawidłowości wydatkowania środków unijnych oraz osoby, które biorą udział w projektach współfinansowanych z tych środków. Coraz częściej można spotkać się z kursami, które skupiają się na elektronizacji zamówień publicznych (z uwzględnieniem korzystania z poszczególnych platform).

Czym się kierować, żeby wybrać dobre szkolenie z zamówień publicznych?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, kto prowadzi zajęcia. Powinna to być osoba, która zamówienia publiczne zna nie tylko w teorii, ale też w praktyce. Ów praktyka prowadzącego szkolenie pozwoli ustrzec uczestników zajęć przed błędami, które najczęściej popełnia się w zamówieniach. Nacisk na kwestie praktyczne w programie kursu powinien być szczególnie ważny dla osób, które chciałyby w niedługim czasie samodzielnie składać oferty i przygotowywać przetargi.

Kolejną ważną sprawą jest dostęp do specjalistycznych materiałów szkoleniowych. Profesjonalny kurs powinien udostępnić uczestnikom szkolenia materiały z aktualną wiedzą. Internet to obszerna baza wiedzy; pomoce naukowe, w których wiadomości są odpowiednio uporządkowane, nadal jednak stanowią podstawę niezbędną przy przyswajaniu nowych informacji. Przeglądając oferty szkoleń z zamówień publicznych, dobrze jest zapoznać się z opiniami osób, które brały udział w zajęciach. Często to najlepszy sposób, żeby dowiedzieć się, czy kurs spełnia oczekiwania uczestników oraz jakie kwestie w danej placówce wymagają dopracowania.