Jak wybrać dobrą agencję do ochrony imprez masowych?

Jak wybrać dobrą agencję do ochrony imprez masowych?

Imprezy masowe to duże wydarzenia sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, w których uczestniczy bardzo duża liczba ludzi. Przygotowanie i odpowiednie przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia, to najczęściej duże wyzwanie logistyczne. Organizator takiego wydarzenia, oprócz zapewnienia wysokiej jakości rozrywki, rywalizacji lub odpowiedniego zaplecza dla przedsięwzięcia, musi zadbać o odpowiednią ochronę imprezy masowej i zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników.

Impreza masowa – co to takiego?

Definicja imprezy masowej jest zawarta w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyróżnia ona dwa rodzaje wydarzeń masowych – imprezy artystyczno-rozrywkowe (koncerty, festiwale) oraz imprezy sportowe (mecze). W pierwszym przypadku, jeżeli wydarzenie ma miejsce na stadionie lub w innym obiekcie, który nie jest budynkiem, imprezę uznaje się za masową, jeżeli organizator przewidział co najmniej 1000 miejsc dla uczestników. Jeśli natomiast wydarzenie odbywa się w hali sportowej lub w innym przeznaczonym do tego budynku, to w wydarzeniu powinno uczestniczyć co najmniej 500 osób. Inaczej sytuacja wygląda dla wydarzeń zakładających rywalizację sportową lub wydarzeń o charakterze sportowym. Tego rodzaju wydarzenie uznaje się za masowe, jeżeli jest organizowane na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, a także na innym terenie umożliwiającym jego przeprowadzenie i będzie w nim uczestniczyć co najmniej 1000 osób. Jeśli impreza będzie przeprowadzona w budynku lub hali sportowej, to za masowe wydarzenie uznaje się takie, w którym będzie uczestniczyć co najmniej 300 osób.

Kiedy imprezy masowa może stać się imprezą podwyższonego ryzyka?

Ochrona imprez masowych dotyczy również ochrony przedsięwzięć, w czasie których może dochodzić do aktów przemocy lub agresji. W zawiązku z dużą liczbą uczestników, każda impreza może zostać zakwalifikowana jako impreza podwyższonego ryzyka. Zagrożenie to ocenia się zgodnie z informacjami o przewidywanych zagrożeniach i opiera na doświadczeniach dotyczących zachowania uczestników na wcześniejszych imprezach tego rodzaju.

Jakie są uprawnienia służb porządkowych przy ochronie imprez masowych?

Podstawową rolą pracowników służb porządkowych przy ochronie imprez masowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z tego powodu zostali oni wyposażeni w szersze kompetencje i odpowiednie narzędzia, które mogą pomóc w egzekwowaniu przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Do ich podstawowych zadań zalicza się sprawdzanie i legitymowanie uczestników imprezy oraz kontrola ich bagażu i odzieży. Stosuje się to w przypadku podejrzenia, że uczestnik posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty i materiały, które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych. Dotyczy to również napojów alkoholowych, środków odurzających czy psychotropowych. Ważną kompetencją służb porządkowych jest również odmowa wstępu na imprezę. Dotyczy to szczególnie osób, które mają wydane zakazy wejścia na imprezy masowe, pod widocznym wpływem alkoholu i innych środków odurzających lub bardzo agresywnych. Służby porządkowe mogą również wydawać polecenia osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy. W przypadku niedostosowania się do zaleceń mają możliwość usunięcia ich z imprezy. Dodatkowym zadaniem pracowników ochrony jest także ujmowanie osób stanowiących zagrożenie dla innych lub dopuszczających się czynów zabronionych i przekazanie ich policji. To uprawnienie mogą realizować za pomocą środków przymusu bezpośredniego, które zostały uznane za niezbędne przez ustawodawcę do wykonania powyższych zadań. Do tych narzędzi zalicza się kajdanki czy chemiczne środki obezwładniające w postaci miotaczy substancji obezwładniających. Należy przy tym pamiętać, że stosowanie środków przymusu bezpośredniego stosuje się tylko ostateczności.

Jak wybierać agencję do ochrony imprez masowych?

Najważniejszym czynnikiem, który powinien decydować o wyborze agencji do ochrony imprezy masowej, powinno być doświadczenie związane z realizacją tego typu zadań. Ważne jest również, aby wybrana firma miała odpowiednią ilość zatrudnionych osób, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Istotnym wyznacznikiem jakości mogą być również referencje potwierdzające wcześniejsze realizacje oraz odpowiedni poziom wyposażenia technicznego personelu. Wszystkie imprezy masowe traktowane są w ostatnich czasach jako miejsca, gdzie mogą się zdarzyć ataki terrorystyczne. Oznacza to, że pracownicy agencji muszą być również ciągle uświadamiani i szkoleni w zakresie potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu będą potrafić dobrze oszacować ryzyko sytuacji, reagować prawidłowo na wszystkie podejrzane zachowania czy pozostawione rzeczy. Profesjonalna ochrona imprez masowych to trudne zadanie. Jednak zapewnienie obecności wyspecjalizowanych pracowników ochrony na tego typu wydarzeniach sprawia, że zarządzanie ruchem uczestników koncertów czy meczów staje się dużo prostsze, a wykrycie ewentualnych zagrożeń zdecydowanie szybsze i łatwiejsze.